Praktikken

Målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden

 • Indsigt i de love og cirkulærer der vedrører organisationen
 • Kendskab til organisationen, orientering om økonomi, målsætninger, handleplaner og aktivitetstilbud
 • Kendskab til de livsbetingelser for de borgere, der er visiteret til afdelingerne, herunder økonomi, bolig, fritid, familie og opvækst
 • Kendskab til de almindeligst forekomne handicaps samt handicappets betydning for borgerens livsudfoldelse
 • Den studerende vil få nøje kendskab til de arbejdsopgaver, målsætninger og metodevalg, som er knyttet til afdelingerne. Således at der sker en kobling mellem teori og praksis


Specialviden

 • Vi tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn - det enkelte menneskes velfærd og udvikling i centrum
 • Konsekvenspædagogik - enhver handling afføder en reaktion
  Struktur - gør hverdagen overskuelig og forudsigelig, giver tryghed for den enkelte borger.
 • Totalkommunikation - f.eks. tegn til tale, billeder, det verbale sprog, kropssprog, talemaskine
 • Relationspædagogik - samspilsorienteret pædagogik der omfatter mødet mellem borger og pædagog. Nøgleord: Nærhed, empati (indføling), berøring og synkronicitet (at borger og pædagog kører i samme gear)
 • Gentle Teaching er en metode, som er relationsorienteret og bruges til genopbygning af tillid og følelsen af samhørighed imellem den enkelte borger og de nærmeste medarbejdere
 • Selv- og medbestemmelse. Bogen "Fra rejseleder til stifinder" indeholder en værdibaseret indfaldsvinkel til, hvordan det enkelte menneske inddrages i eget liv. Den individuelle borgerinddragelse lægger op til komplementære dialoger, den      enkelte bestemmer over eget liv og synliggør, at pædagogen støtter/vejleder i forhold til den enkeltes funktions-nedsættelse. Den pædagogiske rolle bliver derved et samarbejde mellem borgeren og pædagogen.